NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT.

contract-termination-300x254.jpg

Tôi đang nghỉ thai sản công ty thông báo chấm dứt hợp đồng với tôi. Luật sư cho tôi hỏi công ty làm như vậy có trái với quy định của pháp luật không? Nghĩa vụ của công ty trong vấn đề này như thế nào?

Câu hỏi: 

Xin chào Luật sư tôi có vấn đề này muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi: Tôi tên là Đinh Thu Thảo. Tôi làm cho công ty hữu hạn Dương Minh với hợp đồng lao động xác định. Khi tôi đang trong thời gian nghỉ chế độ sinh con 06 tháng thì công ty thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tôi. Luật sư cho tôi hỏi công ty làm như vậy có trái với quy định của pháp luật không? Nghĩa vụ của công ty trong vấn đề này như thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Hoàng Phi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:

Thứ nhất, công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng với bạn là trái pháp luật.

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 39 Bộ Luật lao động 2012 người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau: “….Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội”.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng không đúng quy định tại Điều 37, điều 38, điều 39, trong đó có trường hợp vừa nêu ở trên.

Do vậy, khi bạn đang trong thời gian nghỉ sinh con 06 tháng công ty thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với bạn là trái với quy định của pháp luật.

Thứ hai: Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo quy định Điều 42 Bộ Luật lao động 2012 về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là:

“1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước”.

Như vậy khi công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với bạn, thì khi bạn nghỉ hết thời gian 06 tháng công ty có trách nhiệm nhân bạn trở lại theo hợp đồng đã thỏa thuận ban đầu. Nếu bạn không muốn tiếp tục làm việc thì bạn sẽ được trả khoản trợ cấp thôi việc.

Nếu công ty không muốn nhận lại bạn và bạn cũng đồng ý, thì công ty phỉ bồi thường cho bạn một khoản tiền lớn hơn hoặc bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top