ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP TỬ TUẤT MỘT LẦN

tải-xuống-3.jpg

Bác tôi vừa mất cách đây không lâu, tất cả thành viên trong gia đình bác có nhu cầu được lĩnh tiền trợ cấp tuất một lần. Vậy, xin hỏi: Cần những điều kiện nào để hưởng trợ cấp tuất một lần? Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì phải làm thế nào để được hưởng một lần?

Câu hỏi:

Tôi tên là Nguyễn Bảo Ngân. Tôi có một câu hỏi mong được luật sư của tổng đài tư vấn trả lời như sau: Bác tôi vừa mất cách đây không lâu, tất cả thành viên trong gia đình bác có nhu cầu được lĩnh tiền trợ cấp tuất một lần. Vậy, xin hỏi: Cần những điều kiện nào để hưởng trợ cấp tuất một lần? Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì phải làm thế nào để được hưởng một lần? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Với câu hỏi của Chị về: Điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần, chúng tôi xin được trả lời như sau:

–  Theo quy định tại Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần:

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

+ Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;

+ Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;

Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 67:

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Như vậy, tùy theo trường hợp cụ thể của bác chị mà gia đình bác ấy sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần. Nếu gia đình bác chị được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì vẫn có thể được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top